ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชินกร สุวรรณเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยิ่งยศ ลดหวั่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

Card image cap

นายกิตติคุณ วิรียะภิวัฒน์
ครูธุรการ