ผู้บริหาร

Card image cap

นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Card image cap

นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Card image cap

นางสาวเสาวภา นันทกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

Card image cap

นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Card image cap

นายยิ่งยศ ลดหวั่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

Card image cap

นายกิตติคุณ วิรียะภิวัฒน์
ครูธุรการ