กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Card image cap

นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Card image cap

นายอนันท์ พิมพาสีดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Card image cap

นางสาวภัทร์นฤน ฤทธิ์ละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Card image cap

นางสาวกัณญกรินทร์ ใยเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ