กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Card image cap

นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Card image cap

นางสาวลลิตา สีดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Card image cap

นายสมคิด แก้วเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ