กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Card image cap

นางสาวปฐมาภรณ์ ศิลปชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางจันทิมา ชูประยูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางสาวภัทรฤทัย ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางสาวพจนารถ จันทร์วิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางสาวคคนัมพร พลอาจทัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางสาวศิริรัตน์ มาคิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Card image cap

นางสาววัชรียา ตู้จินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย