กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Card image cap

นางสาวพัชรา ชัยชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวเสาวภา นันทกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นายสหรัฐ ลักษณะสุต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นายอาคม วิทยเขตปภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวกัญชลารักษ์ ทีปกากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

Mr.Marc Aldrin Lascano
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

Mr.Gedeon Alub Flores
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวกนกพร ยิ้มอยู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางวรรณิศา สายแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ