ประวัติโรงเรียน
ภาพโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

     โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลอ่างศิลา ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 บนเนื้อที่ 26 ไร่ 40 ตารางรา การเบิดเรียนครั้งแรกยังไม่มีสถานที่เรียนต้องไปอาศัยเรียนอยู่กับโรงเรียนสหะพาณิชย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ อยู่ในเขตตำบลอ่างศิลา โดยมี นายบุญชู ริยาภรณ์ ครูช่วยราชการ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2518 กรมสามัญศึกษา กระหรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายโกมลรัตร นาคสถิตย์ ครูโทโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อำเกอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ในปีพ.ศ. 2519 ก็ยังคงเรียนอยู่ที่เดิม และในปีนี้เองโรงเรียนจึงหาทางสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นโดยได้รับความกรุณาจากท่านพระครูพรหมสมาจาร เจ้าอาวาสวัดโกมุทรัตนาราม ตำบลอ่างศิลา เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ท่านไม่ขัดข้องและท่านไต้ขอความร่วมมือจากชาวอ่างศิลาและ ผู้มีจิตศรัทธาได้เงิน มาจำนวน 101,000 บาท ซึ่งในจำนวนเงินดังกล่าวนี้มีกลุ่มเกษตรทำการประมงอ่างศิลาบริจาค 60,000 บาท ส่วนที่เหลือนอกนั้นได้รับความรวมมือจากประชาชนตำบลอางศิลาช่วยบริจาคทำการ สร้างเสร็จ และได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2519 จำนวน 6 ห้องเรียน โตยก่อสร้างในเนื้อที่ ของโรงเรียนปัจจุบันนี้
     งบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 1 และหลังที่ 2 ราคาค่าก่อสร้างหลังละ 80,000 บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2520 ไต้งบประมาณสร้างห้องน้ำชาย 6 ที่นั่ง งบประมาณ 60,000 บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520 (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) ได้งบประมาณสร้างบ้านพักการโรง 1 หลัง ราคาศาก่อสร้าง 40,000 บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520 (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
     ในปีพ.ศ. 2520 ไต้ย้ายจากโรงเรียนสหะพาณิชย์ มาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้น และ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัตสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบมาตรฐานอีก 3 ห้องเรียน ราคาค่าก่อสร้าง 90,000 บาท
     ในบีพ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ 106 ต ราคาค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อ 20 มีนาคม 2523 และได้รับบริจาค เงินสร้างเสารงชาติแบบมาตรฐาน โตยนายรังษี แขสิ้ม เป็นเงิน 8,000 บาท
     ในปีพ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ 3 ราคาค่าก่อสร้าง 149,500 บาท ส่งมอบงานเมื่อ 20 กันยายน 2524
     ในปีพ.ศ. 2525 ไต้รับงบประมาณก่อสร้างานพักครู หลังที่ 4 ราคาคำก่อสร้าง 207,610 บาท ส่งมอบงานเมื่อ 20 กันยายน 2526
     ในปีพ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ส (14) จำนวนครึ่งหลัง ราคา ค่าก่อสร้าง 2,090,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อ เดือนกันยายน 2528 และได้รับงบประมาณสร้าง บ้านพักครู หลังที่ 5 ราคาค่าก่อสร้าง 220,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อ 20 กันยายน 2528
     โนปีพ.ศ. 2528 นายภุชงค์ บุณยริตนสุนทร ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2528 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535
     ในปีพ.ศ. 2529 ไต้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง (โรง ฝึกงานคหกรรม และอุตสาหกรรม) ราคาคำก่อสร้าง 779,900 บาท
     ในปีพ.ศ. 2556 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน คณะครูในโรงเรียนมีความ ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อเดิม โรงเรียนจึงไต้ทำเรื่องเสนอสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากชื่อ โรงเรียนชลราษฎร อำรุง 2 กลับไปเป็น โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ตังเดิม เมือ วันที่ 17 กันยายน 2556

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
คติพจน์ประจำโรงเรียน
คติพจน์ประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน