"การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ เเละการพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฎิบัติงานได้อย่าง"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ