กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Card image cap

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์ กองสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวภัทรีญา แก้วพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวนลินี ชัยเทวาพิพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวจุติพร สุขตระกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวรวีวรรณ์ สกุลเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นายธีระพล แก้วมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวสิริมนสา ปัญญาวชิรวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวณัฏฐนิชฎ์ แซ่อึ๊ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวกมลพรรณ ธาตุทำเล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวธนัญญา รัตนจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา