กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Card image cap

นางสาวจุติพร สุขตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวนลินี ชัยเทวาพิพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวรวีวรรณ์ สกุลเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นายธีระพล แก้วมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวสิริมนสา ปัญญาวชิรวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นายธนพล พุกชื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวณัฏฐนิชฎ์ แซ่อึ๊ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Card image cap

นางสาวกมลพรรณ ธาตุทำเล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา