กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
Card image cap

นางสาวหัสยาพร ผาสุขเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นายยิ่งยศ ลดหวั่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นางสาวธวานาภรณ์ จุลณสุทธิ์สิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นายปริยวัจน์ กิตติวงศ์ตระกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นางสาวกนกพร รัตนวรสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นายกิตติคุณ วิรียะภิวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

Card image cap

นายภวิษย์พร นาราฐิติพรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)