สรุปตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมแข่งขันระดับภาค
ชนะเลิศ ไปรระดับภาคกลางเเละตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน